دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : امیررضا   فرنیا

پست الکترونیکی : a.farnia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مواد - جوشکاری و اتصال مواد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

نوع همکاری : تمام وقت

امیررضا فرنیا

امیررضا فرنیا

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^